Selecteer een pagina

Beste leden van wijkvereniging De Drie Haas,

Graag vragen wij jullie langs deze weg jullie aandacht voor het tekort aan bestuursleden waarmee onze wijkvereniging al jaren te maken heeft, we komen nu op een kritiek punt.

Dit is het laatste jaar van de lopende termijnen van Leon (voorzitter) en Jeroen (penningmeester) en beiden zijn niet herkiesbaar. Saskia (algemeen bestuurslid) heeft vorig jaar nog een jaar verlengd, maar wil ook aftreden in de komende ledenvergadering (maart 2021). Afgelopen jaar waren wij overigens zeer content met de komst van Hans, hij volgde Geert begin dit jaar als secretaris op. Ondanks herhaalde oproepen en gerichte vragen, is er geen enkele kandidaat voor een bestuursfunctie.

Als bestuur zien wij een veranderende behoefte in de wijk en daarmee ook minder animo voor de activiteiten. De onderlinge samenhang in de wijk als geheel neemt af, we hebben om deze reden ook afmeldingen ontvangen. Tegelijkertijd zien wij mooie initiatieven op kleinere schaal ontstaan als een buurtpicknick en gezamenlijke barbecues op de erven, waarmee op een andere manier invulling wordt gegeven aan het vergroten van de leefbaarheid. We kunnen ons voorstellen dat dit inmiddels beter past bij de omvang, opzet en samenstelling van onze groeiende wijk. De wijkraad Veghel-Zuid vertegenwoordigt ook onze belangen wanneer het gaat om zaken als uitbreidingen, wegen, verkeer en voorzieningen als glasvezel, zie https://hetzuid.bewonersplein.nl/. In eerdere ledenvergaderingen hebben wij deze ontwikkelingen ook aangekaart met het oog op de toekomst van de wijkvereniging en ondanks de goede wil van de aanwezige leden destijds, zien wij weinig verschil.

We realiseren ons dat wij als bestuur wellicht wat moegestreden zijn en dat nieuw bloed in het bestuur de wijkvereniging weer een boost kan geven. Daarom doen wij hierbij een dringende en laatste oproep voor minimaal 3 nieuwe bestuursleden: meld je aan vóór 31 december 2020! We zullen dan met de nieuwe bestuursleden kijken hoe we kunnen zorgdragen voor een goede overdracht van de taken.
Mochten er geen of onvoldoende aanmeldingen komen, dan is de consequentie dat wij de beëindiging van de wijkvereniging zullen gaan voorbereiden ter bevestiging van de leden in de eerstvolgende ledenvergadering.
Als u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie, dan kunt u zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden wenden of via info@dedriehaas.nl contact met ons opnemen.

Wij wachten de berichten met belangstelling af. Gezien het bovenstaande hebben wij ook nog geen jaarkalender 2021 voorbereid. In deze tijden van corona, wensen we u vooral gezondheid toe, verlies elkaar niet uit het oog!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur wijkvereniging De Drie Haas
Leon, Saskia, Hans en Jeroen